Invaliditeit en blijvende arbeidsongeschiktheid

Als u langer dan een jaar arbeidsongeschikt bent, krijgt u via uw ziekenfonds niet langer een ziekte-uitkering maar een invaliditeitsuitkering. Afhankelijk van uw gezinstoestand bedraagt deze tussen 40% en 65% van uw laatste brutoloon, met een bepaald minimum en maximum. Opgelet, op deze uitkering wordt geen belastingsvoorheffing ingehouden. U doet best voorafbetalingen* om onaangename financiële verrassingen te voorkomen.

Werkonbekwaamheid aanvaard?

U kan nu controle krijgen van een medische raad van het RIZIV. In deze raad zitten drie betrokken artsen: een van uw werkgever, een van de vakbond en een van de staat. Als deze raad of de adviserende arts van uw ziekenfonds uw werkonbekwaamheid niet langer aanvaardt en u dus uw uitkering verliest, kunt u beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.

Uw huisarts moet dan een dossier opmaken voor de Auditeur van deze rechtbank, die oordeelt of het tot een rechtszaak komt. Komt uw zaak voor, dan laat u zich best bijstaan door een advocaat of door uw vakbond. Het kan gemakkelijk een jaar duren voordat er een vonnis valt.

Uitkering tijdens de beroepsprocedure

Zolang deze beroepsprocedure loopt, krijgt u geen ziekte-uitkering meer. Als u werkloos was voor uw ziekte of als u intussen geen arbeidscontract meer hebt, kunt u een werkloosheidsuitkering ontvangen. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) bekijkt dan of er misschien werk is dat u wel kan uitvoeren, eventueel na een her- of bijscholing. Hebt u wel nog een contract, dan moet u uw werkgever contacteren.

Terug naar uw werkgever?

Een preventieadviseur-arbeidsarts onderzoekt dan of u misschien een andere job wel kan uitvoeren. Zo ja, dan zet de externe preventiedienst een re-integratietraject op om aangepast werk te zoeken binnen het bedrijf. Als ze dit vinden, kunt u weer aan de slag, voltijds of deeltijds. Zo niet, kunt u definitief ongeschikt verklaard worden.

Definitieve invaliditeit

Als uw arts en de preventieadviseur-arbeidsarts u beiden blijvend en definitief arbeidsongeschikt verklaren, kan uw werkgever uw arbeidsovereenkomst beëindigen wegens overmacht. Dan moet u geen opzegtermijn presteren en moet uw werkgever u geen opzegvergoeding uitkeren. U kunt zich dan inschrijven in de werkloosheid, als u nog altijd geen invaliditeitsuitkering krijgt.

* Hoe u dit doet, vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Nuttige tips

Het RIZIV, het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, opereert binnen de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Weiger het onderzoek door de medische raad zeker niet, werk goed mee en geef de artsen in deze raad de nodige, correcte informatie.

Uw huisarts kan u helpen uw zaak te verdedigen bij de medische raad of bij de Arbeidsrechtbank als de raad een besluit velt waar u niet mee akkoord bent.