Adviserende artsen

De behandelende arts die uw afwezigheidsbriefje schrijft, is meestal niet de enige dokter die u ontmoet wanneer u arbeidsongeschikt bent. Zeker bij langdurige afwezigheid zijn er vaak er nog heel wat andere artsen bij uw zaak betrokken.

Het gaat dan om “raadgevende” artsen. Hun taak is niet u te behandelen, maar na te gaan in hoeverre u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Ze zijn gebonden aan het beroepsgeheim en de medische deontologie. Een raadgevende arts kan u ook lichamelijk onderzoeken.

Om uw rechten en uitkeringen te behouden, werkt u meestal best mee aan het medisch onderzoek. Vraag u wel steeds af: door wie wordt deze arts betaald en waar is hij of zij op uit? Op het voordeel van de opdrachtgever toch? Ga telkens goed na binnen welke wet de raadgever werkt en wat zijn of haar bevoegdheid is. Hieronder vindt u de nodige info.

In discussies rond arbeidsongeschiktheid gaat het in wezen altijd om geld. Daar moeten we niet flauw over doen. Doorslaggevend is niet wat u allemaal vertelt, maar welke stukken er in het dossier zitten. De betrokken artsen wegen onderzoeksresultaten, protocollen, testuitslagen en andere bewijzen af tegenover het klinisch onderzoek van uw lichaam en geest.

Zorg dus voor een goed dossier door zelf belangrijke informatie bij te houden en uw huisarts te vragen een brief met bijlagen op te stellen voordat u naar een controle-onderzoek gaat. Behalve in het geval van de controlearts, die aan huis kan komen, vindt dit onderzoek meestal plaats in een medische praktijk of een kantoor.

We geven u graag meer uitleg over de zeven mogelijke artsen die uw toestand kunnen beoordelen.

1. De controlearts

Als u afwezig bent, kan uw werkgever een controlearts opdracht geven u te onderzoeken om na te gaan of u werkelijk ziek bent. Dit kadert in de wet op het gewaarborgd loon, onder de titel ‘controle van uw arbeidsongeschiktheid’.

Deze arts gaat na of u al dan niet kunt werken en of de tijdsduur van uw afwezigheid aanvaardbaar is. Indien u het niet eens bent met het besluit, kunt u zijn of haar oordeel aanvechten via de arbitrageprocedure.

2. De arbitragearts of art-scheidsrechter

Tijdens de arbitrageprocedure gaat de arbitragearts de beslissing van de controlearts na, in opdracht van de patiënt of van de werkgever. De erelonen en kosten zijn ten laste van de partij die in het ongelijk gesteld wordt.

Als de artsen een andere mening hebben, zijn er twee mogelijkheden: ofwel stellen zij in onderling akkoord een derde arts aan, ofwel stelt een van de partijen eenzijdig een erkende arbiter aan, die als dusdanig staat vermeld in het Belgisch Staatsblad. Deze arbiters zijn te vinden op de website van de FOD van werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg. Alleen zij zijn door de minister erkend om een arbitrage uit te voeren.

Stelde uw werkgever de arbitragearts aan, wees dan alert en kijk na of hij wel op de lijst van de erkende artsen-scheidsrechters staat. Zo niet is zijn oordeel niet rechtsgeldig.

3. De adviserend arts van het ziekenfonds

Bij langdurige ziekte of invaliditeit controleert de adviserend geneesheer van het ziekenfonds in welke mate u ongeschikt blijft en of u gedeeltelijk of geheel het werk kunt hervatten of de arbeidsmarkt opnieuw kunt betreden.

Als u een arbeidscontract heeft, kan hij of zij na zes maanden ongeschiktheid nagaan of u in aanmerking komt voor een re-integratietraject of aangepast werk.

Deze arts is aangesteld door het ziekenfonds en werkt binnen het wettelijk kader van het RIZIV. U kunt zijn of haar oordeel aanvechten via de arbeidsrechtbank als u het niet aanvaardt.

4. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

De arbeidsarts maakt deel uit van een interne dienst van uw werkgever of van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) op basis van een eigen wetgevend kader.

Deze arts kan u onderzoeken in het kader van een re-integratietraject. Hij kan u permanent arbeidsongeschikt verklaren. U kunt zijn beslissing aanvechten via de Regionale Directie Toezicht en Welzijn op het Werk.

5. Adviserend arts van de verzekering

Bent u arbeidsongeschikt ten gevolge van een arbeidsongeval, dan wordt u onderzocht door de raadsgeneesheer van de verzekering of verzekeringsarts. Op basis van zijn bevindingen zal de verzekeringsmaatschappij een vergoedingsvoorstel doen. U kunt een tegenvoorstel doen via een minnelijke of gerechtelijke tegenexpertise.

Bij verzekeringskwesties is het verstandig zelf een raadgevend arts in de arm te nemen. Dat kan uw huisarts zijn of een andere arts die u raadpleegt, voor zover deze de kennis en zin hebben om u in de kwestie bij te staan. Als dat niet zo is, kunt u ook beroep doen op een expert. Vraag uw behandelende arts(en) om alle mogelijke stukken die een licht op de zaak kunnen werpen.

6. De medische raad van RIZIV

Wanneer u een invaliditeitsuitkering krijgt, kan u gecontroleerd worden door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV: het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkeringen. Het RIZIV maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. U kunt de beslissing van deze raad aanvechten via de arbeidsrechtbank.

De medische raad bestaat uit drie artsen: een aangesteld door de staat, een door de werkgevers en een door de vakbonden als vertegenwoordigers van de werknemers. De medische raad staat boven de raadgevende arts van het ziekenfonds.

7. De arts-expert van de arbeidsrechtbank

Deze geneesheer-expert of wetsdokter handelt in opdracht van het Ministerie van Justitie. Hij neemt net als de rechter een neutrale positie in. Hij roept de partijen op, die zich door een arts kunnen laten vertegenwoordigen, en hij zal de betrokkene onderzoeken. De rechter volgt gewoonlijk zijn advies bij het formuleren van de uitspraak.

Bij twisten over arbeidsgeschiktheid is het meestal de arbeidsrechtbank die deze deskundige aanstelt. In strafprocedures kan het ook een andere rechtbank zijn: de politierechter of de strafrechter bijvoorbeeld.

Als een wetsdokter u uitnodigt, laat u zich best bijstaan door een eigen raadsgeneesheer, bijvoorbeeld door uw huisarts.