Wat zijn we ?

Papenvest Medical is een huisartsenpraktijk waar artsen, gespecialiseerd in de huisartsgeneeskunde, eerstelijnsgezondheidszorg verstrekken buiten het ziekenhuis.
Huisartsen zijn hét eerste aanspreekpunt voor alle patiënten met gezondheidsproblemen.

Wat doen we?

Huisartsen verstrekken eerstelijnszorg, zorg die direct toegankelijk is.

Huisartsen kunnen op heel wat manieren helpen:

 • Luisteren
 • Lichamelijke onderzoeken uitvoeren
 • Bloedanalyse, bloedonderzoeken
 • Een Globaal Medisch Dossier (GMD) aanleggen
 • Behandelingen voorschrijven
 • Noodsituaties herkennen en behandelen of doorverwijzen.
 • Diagnoses stellen
 • Ziekten opsporen (lichamelijke en geestelijke aandoeningen en ook geslachtsziekten)
 • Follow-up van chronische patiënten
 • Preventief ingrijpen
 • Vaccins toedienen, ook voor reizigers
 • Opvang van middelengebruik
 • Opvolging van psychiatrische patiënten
 • Palliatieve zorg verstrekken
 • Gesprekken voeren over het levenseinde
 • Beeldvormend onderzoek voorschrijven
 • Geschiktheidsattesten opstellen (werk of sport)
 • Arbeidsongevallen vaststellen
 • Letsels door geweld vaststellen
 • Overlijdensattesten opstellen

Indien nodig verwijzen huisartsen patiënten door naar het ziekenhuis of naar een andere specialist.
Ze kunnen ook verpleegkundige zorg voorschrijven of kinesitherapie.

Huisartsen verzorgen alle patiënten, zowel kindjes als hoogbejaarde mensen, OCMW-patiënten en vluchtelingen.

Beginselverklaring

De huisartsenpraktijk streeft ernaar lokaal geneeskundige zorg aan te bieden aan de buurtbevolking en de zorg voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Daarbij waken we ook over de kosten, zowel voor de patiënten als voor de samenleving.

Onze werking is emancipatorisch: wij willen de patiënt tools en instrumenten aanreiken die hem in staat stellen om persoonlijke keuzes te maken, met een betere kennis van zaken en op niet-paternalistische wijze. Onze ‘geneeskunst’ is gebaseerd op wetenschap, terwijl de literatuur antwoorden biedt op de meeste meningsverschillen en altijd een leidraad, een bron van inspiratie en aanzet tot actie kan zijn.

Onze praktijk staat open voor de meest kwetsbare personen: jongeren, migranten, eenoudergezinnen, druggebruikers, psychiatrische patiënten, ex-gevangenen, analfabeten, slachtoffers van geweld, ouderen, en ga zo maar door.

De praktijk staat open voor iedereen, zonder enige vooringenomenheid op het gebied van geslacht of gender, huidskleur, afkomst of welke godsdienstige overtuiging dan ook.

De Papenvest praktijk past perfect in het netwerk van bestaande gezondheidszorgdiensten, met respect voor de bestaande wetgeving en de continue veranderingen van die wetten. Medewerkers zijn op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied en helpen elkaar bij de voortdurende inspanningen om up-to-date te blijven om dagelijks toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare zorg aan te bieden.

Huisartsen van A tot Z

Van angst, burn-out en depressie, tot ingegroeide nagels en wondverzorging, tot preventieve zorg en zorg bij het levenseinde.

Bijzondere bevoegdheden

U kan in onze huisartsenpraktijk ook terecht voor de arbitrageprocedure, voor stervensbegeleiding en slachtofferhulp.

Wat kunt u verwachten?

Huisartsen zijn in zekere zin advocaten van hun patiënten, ze komen op voor de belangen van hun patiënten, op alle vlakken.

Vaak wordt er eerst naar technische -en grote- middelen gegrepen om pas daarna naar patiënten te luisteren, als daar dan nog tijd voor is…

Huisartsen willen in de eerste plaats luisteren naar wat hun patiënten te zeggen hebben.

Het Belgische zorgsysteem is excellent, maar in de praktijk loopt het een en ander soms fout. Zo hebben sommige patiënten bijvoorbeeld vaak geen of een beperkte toegang tot de zorg. Huisartsen kunnen die mensen ook helpen door hun toegang tot de ziekenhuizen te vergroten.

Een ander groot voordeel van huisartsen is dat ze een overzicht hebben van de totale situatie van de patiënt op lange termijn en vaak ook van zijn familie.

Dr. Van Breusegem - Dr. Munyoka

Interview met de huisartsen

Leer de dokters Van Breusegem en Munyoka beter kennen in een vierdelig interview.

 1. Samenwerking
 2. Parcours en motivatie
 3. Wereldbeeld
 4. Luisterend oor