Euthanasie omwille van ondraaglijk psychisch lijden

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden is een delicaat onderwerp. Maar het is nu eenmaal zo dat er – zij het een miniem – aantal psychisch kwetsbare mensen werkelijk uitbehandeld is. Zijzelf en hun zorgverleners menen dat herstel onmogelijk is.

Wie zich in die situatie bevindt, kan u in België euthanasie aanvragen onder dezelfde algemene euthanasievoorwaarden als bij fysiek lijden. Er gelden echter nog enkele specifieke bijkomende voorwaarden.

Euthanasie bij psychisch lijden

Bijzondere voorwaarden

Een bijkomende arts, bij voorkeur een psychiater, geeft onafhankelijk advies waaruit blijkt dat u mentaal bekwaam bent om een keuze te maken over uw levenseinde. De artsen moeten drie vragen beantwoorden in een geschreven document.

  1. Achten ze u mentaal bekwaam om een heldere beslissing te nemen over uw levensduur?
  2. Begrijpen ze dat uw lijden ondraaglijk is?
  3. Stellen ze vast dat alles in het werk gesteld is om uw aandoening te genezen en dat elke therapie gefaald heeft?

Niet elke bevestiging moet noodzakelijk in eenzelfde document staan, zolang deze zaken maar duidelijk blijken uit het volledige dossier.

Woont u in het buitenland?

Ook als buitenlander kunt u in België euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden aanvragen. U dient dan een Belgische behandelende arts te kiezen in het kader van deze procedure. Zoals vermeld bij de wettelijke voorwaarden, moet er een ‘therapeutische relatie’ zijn tussen u en deze arts: een persoonlijke band en een vertrouwensrelatie.

Voor personen die in het buitenland wonen, is het niet evident om te voldoen aan de voorwaarden, maar het is niet onmogelijk. De uitvoering van de euthanasie moet in elk geval op Belgisch grondgebied plaatsvinden. Een verblijf in het land zal in elk geval noodzakelijk zijn.

Aanvragen aftoetsen

Euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden is een complexe materie, die in onze maatschappij wel eens wat ophef veroorzaakt. In onze artsenpraktijk staan we open voor elke vraag naar euthanasie, omdat ieder persoon recht heeft op een waardig levenseinde. Uiteraard wordt elke aanvraag grondig afgetoetst aan de wettelijke voorwaarden, die een duidelijk kader scheppen.

Denkt u aan euthanasie omwille van ondraaglijk psychisch lijden en wil u erover praten? Onze artsen zijn er voor u, met een luisterend oor.

Nuttige links

Getuigenissen